kontaktujte nás
více info na: +420 603 897 245 vše pro les a zahradu, to je zahradní technika hronek
Drobečková navigace

ÚVOD > Obchodní podmínky - původní > Reklamační řád

Reklamační řád

·         Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován podle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen Zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace).
 2. Prodávající je obchodní firma Miloslav Hronek, se sídlem 58834Dlouhá Brtnice 141
 3. Obchod: víceúčelová budova, II podlaží, Revoluční 1298/4, 58901Třešť
 4. , IČO: 638 24 710, DIČ: CZ7404230581
 5. Kupující (zákazník internetového obchodu ) je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 6. Spotřebitel je Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 7. Kupující, který nakupuje zboží za účelem podnikání s ním, se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 
 • Záruční podmínky
 1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží Kupujícím.
 2. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Jestliže to umožňuje povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci ( např. fakturu) obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 3. Vykazuje-li  zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
 4. Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím bez zbytečného odkladu prohlédnout a zkontrolovat. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně, e-mailem, nebo telefonicky a to do 24 hodin od převzetí zboží.
 5. V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 7. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 8. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 9. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
  - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 
 • Vyřízení Reklamace
 1. Reklamace se uplatňují v servisu Prodávajícího na adrese Miloslav Hronek 58834 Dlouhá Brtnice 141, nebo v jiném autorizovaném servisu vyznačeném v záručním listě.
 2. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
 3. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
 4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 5. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Zároveň Kupující jasně a přesně písemně popíše závadu, aby došlo k jejímu jasnému určení a odstranění. Náklady na dopravu zboží do servisního střediska platí Kupující.
 6. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného zboží nebo zboží odešle na adresu Kupujícího.
 7. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
 8. Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
 9. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti. 
 • Odstoupení od smlouvy
 1. Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení §53 odst.6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst.7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst.6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání."
 2. V případě takovéhoto odstoupení doručí Spotřebitel  zboží na adresu prodejce na vlastní náklady spolu s přiloženým vyjádřením o odstoupení od smlouvy a jasně vyznačeným číslem účtu na který má být provedena úhrada za vrácené zboží.
 3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.
 4. O úmyslu vrátit zakoupené zboží nás prosím  předem  informujte e-mailem nebo telefonicky. Zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato.  Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti. 
 • Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.5.2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Menu

M.Hronek

Provozovna:
Víceúčelová budova
Revoluční 1298/4
589 01 Třešť
Tel.: 567 214 921
Mob.: 603 897 245

E-mail : mhronek@volny.cz

Nákupní koš
Košík je prázdný
Vyhledat v katalogu

12. 12. Simona

Zítra: Lucie

AKČNÍ ZBOŽÍ OD: 9.11-15.11.2017

INVERTOROVÁ SVÁŘEČKA HECHT 1814

CENA BEZ DPH: 2082,00

hecht-1814-default.jpg 

AKČNÍ VÝPRODEJ OD: 9.11-15.11.2017

KŘOVINOŘEZ HECHT 150

CENA BEZ DPH: 2900,00hecht-150-default.jpg

AKČNÍ ZBOŽÍ OD: 9.11-15.111.2017

AKUMULÁTOROVÁ ČTYŘKOLKA HECHT 54752

CENA BEZ DPH: 14875,00

hecht-54752-default.jpg

AKČNÍ VÝPRODEJ ZBOŽÍ OD: 9.11-15.11.2017

ZAHRADNÍ TRAKTOR HECHT 5639

CENA BEZ DPH: 59503,00

 

hecht-5639-zahradni-traktor-default.jpg 

 
 
 
 

 

 

Jak se Vám líbí naše nové www stránky?
a) Moc se mi líbí
  
 2334
b) Jsou pěkné
  
 1278
c) Nic moc
  
 1227
d) Nelíbí se mi
  
 1290

DISKUZNÍ FÓRUM

příspěvků: 4

Návštěvnost stránek

157144